Peer Support

Peer supporter inom vård-stöd-service till personer med psykisk sjukdom, ohälsa och funktionsnedsättningar i Västerbotten.

 

Efterfrågan på egenerfarna personers medverkan inom olika delar av vård- och stödsystemet ökar glädjande nog. Detta är del av en internationell trend, som nog ganska sent nått vårt land. Utvecklingen understöds av att flera idag rekommenderade evidensbaserade metoder och organisationsformer (exempelvis ACT och F-ACT) kräver medverkan i teamen av personer med egen erfarenhet av att ha varit i behov av kontakt med vård och stöd. Utvecklingen har också i hög grad tillskyndats av den organiserade brukar- och anhörigrörelsen (såväl lokalt som nationellt), och framhållits i en rad centrala dokument och viljeyttringar (ex. SOU 2006:100 ”miltonutredningen” och senare i PRIO-överenskommelsen 2012-15). Syftet är att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten genom stärkt brukarinflytande, återhämtningsinriktning och bättre anpassning av vård- och stöderbjudandena till brukarnas behov.